Serviceerklæring og tiltaksbeskrivelse for Trappen motiveringsenter


 

1. Bakgrunn

Trappen Motiveringssenter ble stiftet i 2004 av Tor Blaha og Jan Haugland. Initiativtakerene er selv pårørende til tidligere rusavhengige. Trappen Motiveringssenter er en frivillig organisasjon med en ansatt som prosjektsekretær.

Trappen Motiveringssenter er en partipolitisk og ideologisk uavhengig og nøytral organisasjon

Vi har brukt mye tid på å forme oss som organisasjon. Det har vært mange utfordringer på veien, og tilbudet er i stadig utvikling.

”Fra behandling til eget liv” er et prosjekt rettet mot Rusavhengige som er ferdig med medikament fri behandling og  bosatt i Bergen. En av de store utfordringene i forhold til denne gruppen rusavhengige er manglende ettervernstilbud etter behandling. Det vil si en sammenhengende og stabil ettervernsoppfølging fra behandling og ut i samfunnet. Med dette utgangspunktet tar prosjektet sikte på å utvikle et koordinert samspill mellom ettervernstjenester og helse- og sosiale tjenester under og etter behandling.

Kompetanse

De frivillige på Trappen har ulike aldre og bakgrunner. En del er selv pårørende til rusavhengige, og sitter dermed med en del nytte erfaringer rundt denne problematikken. Prosjektansvarlig Tor Blaha har lang erfaring med rusproblematikken gjennom arbeid i LMS (Landsforeningen mot stoffmisbruk) og Natteravnene. Det er nå ansatt en sosionom som prosjektsekretær. Dette gir Trappen et godt fundament for sosialfaglig arbeid.

Brukermedvirkning

Vi vil ha planleggingsmøter hver uke. Der vil elevene ha reel innflytelse på hvilke aktiviteter vi skal ha. Her er det også rom for å ta opp aktuelle temaer og problemstillinger. Vi vil legge vekt på at vi møter hverandre med gjensidig respekt.  På Trappen har vi en holdning om at brukerne skal være med å forme tilbudet, da de vet best hva de trenger.  Vi vil ta alle tilbakemeldinger seriøst.

 

 

2. Hva vi kan tilby

 

Målgruppe

Trappen tilbyr oppfølging av rusavhengige som er i, eller har vært i, medikamentfri behandling.

 

Målsettninger for prosjektet

Den overordnede målsettingen med prosjektet er å bedre livssituasjonen og levekårene til deltagerne i prosjektet.

At rusavhengige etter behandling gjennom deltagelse i prosjektet/programmet skal :

  • Få økt funksjons- og mestringsevne i dagliglivet.
  • Få hjelp til skole, arbeid, aktiviteter, samtaler og gruppearbeid.
  • Klare å komme tilbake til en rusfri tilværelse.

Man vil i prosjektet ta i bruk metoder som fokuserer på motivasjonsendring og holdningsendring.

 

Idrett Mot Rus

På Trappen ser vi at fysisk aktivitet er av stor betydning for en god livs stil. Civitan startet Idrett Mot Rus. Vi arbeider for å arrangere flere små, og et stort arrangement hvert år. Dette er noe vi vil arbeide med i samarbeid med elevene våre, TIF Viking og aktuelle behandlingsinstitusjoner.

Målene til Idrett Mot Rus (Kilde: Civitan).

Målgruppe
Rusavhengige som befinner seg i en rusfri livsfase. Invitasjonen går til institusjoner oppført i Rusmiddeldirektoratets landsdekkende oversikt.

Hovedmål
Bruke idretten som brobygger på vei tilbake til samfunnet, ved å synliggjøre rusavhengige som en ressurs for seg selv og deres lokale nettverk.

Delmål

  • Første delmål: Arrangere en idrettsdag for målgruppen (oppnådd 1999)
  • Annet delmål: Knoppskyte modellen og gjøre den lands-dekkende (2001-2003)
  • Tredje delmål: Ukentlige aktiviteter med idretten i institusjonenes lokalmiljø (2002-2005)
  • Fjerde delmål: Opprette et mottaksnettverk med ukentlige aktiviteter i regi av den lokale idrettsforening og Civitan.

Finansiering/ lovgrunnlag

Trappen motiveringssenter er en frivillig organisasjon som pr. juni 2006 fremdeles avhengig av å få tilskudd pr elev. Dette bør bli dekket av sosialtjenesten under Lov om sosiale tjenester § 5.2 som et ettervernstilbud. Dersom man er under Aetat bør et motivasjons/sosialiserings kurs bli dekket som tiltak, ettersom også vårt mål er å få våre elever ut i yrkesrettet aktivitet.